รับสมัครงาน   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home Login

ระบบการรับสมัครงาน Online
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ ประกาศรับสมัครประเภท
บุคลากร
ตำแหน่ง วันรับสมัครประกาศ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
จำนวนผู้สมัคร
(ชำระเงินแล้ว)
สมัครออนไลน์ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
และพิมพ์ใบสมัคร
เริ่มสิ้นสุด
131 มีนาคม 2560 พนักงานราชการนักธรณีวิทยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายช่างรังวัด
นายช่างเทคนิค
เจ้าพนักงานธุรการ
11เม.ย.6021เม.ย.60ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ80
39
20
11
73
ประกาศผลการสอบ
223 กุมภาพันธ์ 2560 ข้าราชการนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
วิศวกรปฏิบัติการ
วิศวกรโลหการปฏิบัติการ
1มี.ค.6021มี.ค.60ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ111
91
69
58
ประกาศผลการสอบ
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.0 2202 3568-9 ในวันและเวลาราชการ
การรับรองคุณวุฒิของผู้ที่ส่วนราชการประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑...คลิ๊กที่นี่
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
     1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.dpim.go.th/ จากนั้นคลิกเลือกเมนู "สมัครงาน" อ่านขั้นตอนการสมัคร จากนั้นเลือกดูประกาศรับสมัคร
         แล้วอ่านประกาศให้เข้าใจครบถ้วน แล้วจึง คลิกที่ปุ่ม >>ใบสมัคร Online<< ของตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อเข้าสูการกรอกใบสมัคร
     2. กรอกข้อมูลลงใน "แบบกรอกใบสมัคร Online" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [>>ส่งใบสมัคร<<]
     3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน "แบบกรอกใบสมัคร Online" กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง
         * กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วน ให้ทำเครืองหมายการยอมรับ แล้วกดปุ่ม [>>ยืนยันการสมัคร<<]
         * กรณีที่ข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องกลับไปแก้ไข ให้กดปุ่ม [>>แก้ไขใบสมัคร<<] จากนั้นระบบจะแสดง "แบบกรอกใบสมัคร Online"
            เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
     4. หลังจากกดปุ่ม [>>ยืนยันการสมัคร<<] แล้วระบบจะเข้าสู่หน้า "ผลการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร" ซึ่งจะแสดง ผลการสมัครและการชำระเงิน
         * กดปุ่ม [>>ใบแจ้งชำระเงิน<<] เพื่อสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
     5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัคร และ [>>ยืนยันการสมัคร<<] ไปแล้ว แต่ไม่ได้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ ได้ในภายหลัง
         โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นกรอกเลขที่บัตรประชาชน ในช่อง การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและพิมพ์ใบสมัคร และกดปุ่ม [ค้นหา]
     6. ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์ม "ใบแจ้งการชำระเงิน" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
         โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว และผู้สมัครจะต้องเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
     7. หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้วประมาณ 3 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และพิมพ์ใบสมัครได้โดย เข้ามาที่เว็บเพจ
         จากนั้น กรอกเลขประจำตัวประชาชน ในช่อง การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและพิมพ์ใบสมัคร และกดปุ่ม [ค้นหา]
         * กดปุ่ม [>>พิมพ์ใบสมัคร<<] ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูล และจัดพิมพ์ได้
         * กดปุ่ม [>>คำร้องขอแก้ไขข้อมูล<<] ผู้สมัครสามารถพิมพ์คำร้องขอแก้ไข แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข นำไปยื่นในวันสอบได้
! ! ! การแก้ไขตำแหน่งที่สมัคร ต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ! ! !
ข้อควรระวัง
     1. ในการประกาศรับสมัครแต่ละครั้ง ผู้สมัครสามารถใช้เลขประจำตัวประชาชน สมัครได้เพียงครั้งเดียว
     2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัคร Online" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
     3. กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิง
         ตลอดการสอบ
     4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนกดปุ่ม [>>ยืนยันการสมัคร<<]
         เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเอง
         จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ
         จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

ดูแลโดย : Webmaster